top of page

FOD Mobility & Transport

FODMB017.jpg

Betreft de nieuwe spaceplanning en kantoorinrichting van +/-20.000m² voor de FOD Mobility in het City Atrium in Brussel. Voor heen had deze klant een werkomgeving zeer traditionele werkomgeving ingericht met individuele bureaus, weinig aantrekkelijke gangen, weinig kleuren en zonder informele ontmoetings- en vergaderingsplekken. Dit project werd weerhouden na een Design & Build wedstrijdformule (THV met Beddeleem) en was het pilootproject van Regie der Gebouwen voor de ‘dynamic-offices’ voor de federale overheidsdiensten.

Volgend op een nodenanalyse van de gebruikers worden dergelijk projecten dan uitgewerkt ifv het programma van eisen met een juiste balans tussen, open en gesloten, public en private, landschapwerkplekken en individuele bubbles, meeting en werkposten, formeel en informeel, transparant en dicht, boeiende perspectieven en geborgenheid, rumoer en stilte, …

In termen van materialiteit werd de vinylvloer in de gangen, die opgevat zijn als overgangszones tussen de “landschappen”, vervangen door een tapijt dat ook de geluidshinder van circulatie tot een minimum beperkt. De werkzones zijn ingericht met “benches” geschikt voor 4 tot 6 ambtenaren. Deze zijn in hoogte instelbaar en meestal voorzien van akoestische schermen. De nodige kasten worden langs de gangzones gepositioneerd en vormen op die manier een visuele en akoestische buffer. Het meubilair voor de werkzones wordt in lichte tinten voorzien, terwijl vestiaires duidelijk in het oog springen als elegante, donkere gehelen. De informele vergaderruimtes, lounge area’s en grote coffee corner vullen het geheel aan met een aantrekkelijk kleurenpalette dat bestaat uit vier kleurtinten per niveau.


Speculoos vervolledigde het ontwerp met een unieke signalisatie gebaseerd op de kaarten en symbolen die door de verschillende diensten binnen de FOD gebruikt worden. Dit werd toegepast met grafisch werk op de liftkernen, plannen van de verdiepingen op de vestiairekasten en een reeks van kaders en lichtbakken (plaatsing eind december).

Concerne la nouvelle planification de l'espace et la conception de bureaux de +/-20.000m² pour le SPF Mobilité en Transport dans le City Atrium à Bruxelles. Dans le passé, ce client avait mis en place un environnement de travail très traditionnel avec des bureaux individuels, des couloirs peu attrayants, peu de couleurs et sans zones de réunion et de conférence informelles. Ce projet a été choisi après un concours de Design & Build (THV avec Beddeleem) et était le projet pilote de l'Administration des bâtiments pour les "bureaux dynamiques" des services publics fédéraux.

Après une analyse des besoins des utilisateurs, de tels projets sont ensuite élaborés en fonction du programme et des besoins avec un juste équilibre entre ouvert et fermé, public et privé, paysages de lieux de travail et bulles individuelles, réunions et postes de travail, formel et informel, transparent et dense, perspectives fascinantes et sécurité, bruit et silence, ...

En termes de matérialité, le sol en vinyle dans les couloirs, qui sont conçus comme des zones de transition entre les "paysages", a été remplacé par une moquette qui minimise également les nuisances sonores de la circulation. Les zones de travail sont équipées de "bancs" pouvant accueillir de 4 à 6 fonctionnaires. Ils sont réglables en hauteur et sont généralement équipés d'écrans acoustiques. Les armoires nécessaires sont placées le long des zones de couloir pour former un tampon visuel et acoustique. Le mobilier des zones de travail est fourni dans des tons clairs, tandis que les vestiaires se distinguent clairement comme des ensembles élégants et sombres. Les salles de réunion informelles, les salons et le grand coin café complètent l'ensemble avec une palette de couleurs attrayante composée de quatre nuances de couleurs par niveau.

Speculoos a complété le design par une signalétique unique basée sur les cartes et les symboles utilisés par les différents services du SPF. Cette méthode a été appliquée par un travail graphique sur les noyaux d'ascenseur, les plans des étages sur les armoires du vestiaire et une série de cadres et de boîtes à lumière (installés fin décembre).

 

Photos by Cafeine

bottom of page