top of page

Haarsnijderij Hofmans

HHL_p_masterplan.png

Work in progress - Het project beslaat de totale renovatie, verbouwing, uitbreiding en inrichting van de voormalige site van de Haarsnijderij Hofmans met omgeving te Lebbeke die allen werden aangeduid als bouwkundig erfgoed sinds 2009. De site bestaat uit meerdere gebouwen uit de interbellumperiode, dat samen met de achterliggende boomgaard, een samenhangende historische site vormt.

HaarsnijderijHofmans_2_BW.jpg

En cours de réalisation - Le projet concerne la rénovation totale, la reconstruction, l'extension et l'aménagement de l'ancien site de la Haarsnijderij Hofmans et de ses environs à Lebbeke, qui ont tous été classés patrimoine architectural en 2009. Le site se compose de plusieurs bâtiments datant de l'entre-deux-guerres, qui, avec le verger situé derrière eux, forment un site historique cohérent.

_DSC2117aBW.jpg
_DSC2261a_BW.jpg
HaarsnijderijHofmans_20_BW.jpg

Wij geloven dat een belangrijk aandeel in het ontwerp erin bestaat om de historische en symbolische waarde van het gebouwengeheel, de hieraan gekoppelde nieuwbouwprojectzone en omgeving te valoriseren.

Deel uitmakend van een nieuw woon- en werkprogramma krijgen de nieuw roodkleurige pleinwoningen een monolithische en vernaculaire vormentaal. Deze materialisatie en morfologie zijn geabstraheerde referenties naar de bakstenen Haarsnijderij met zijn achterlegen typische shed-daken structuur, maar evengoed een referentie van de archetype woning.

Om de historische bestemming te duiden aan de hand van overgebleven artefacten, creëert men een scenografische wandeling doorheen de volledige site. De originele machinerie zal doorheen het complex en volgens een logisch parcours tentoongesteld worden zodat deze artefacten de identiteit van de plek blijven bepalen en versterken.

Samen met het inzetten op collectieve binnen- en buitenruimtes en een prachtige boomgaard resulteert dit in een “leeffabriek” waarin het goed wonen zal zijn voor toekomstige Heizijdenaars.

Nous pensons qu'une partie importante de la conception consiste à valoriser la valeur historique et symbolique des bâtiments dans leur ensemble, de la nouvelle zone de construction et ses environs.

Dans le cadre d'un nouveau programme résidentiel et de travail, les nouvelles maisons de couleur rouge sont dotées d'un langage formel monolithique et vernaculaire. Cette matérialisation et cette morphologie sont des références abstraites à la Haarsnijderij en briques, avec sa toiture typique en shed, mais aussi une référence à l'archétype de la maison.

Afin de souligner histoire du lieu, une promenade scénographique à travers tout le site est créée, au moyen des artefacts restants. Les machines d'origine seront exposées dans tout le complexe, suivant un parcours logique, afin que ces artefacts continuent de définir et de renforcer l'identité du site.

Associé à l'utilisation d'espaces collectifs intérieurs et extérieurs et à un magnifique verger, cela donnera naissance à une "vie en usine" qui sera un lieu de vie agréable pour les futurs habitants de Heizijde.

BEELD PLEIN-1.jpg
BEELD INGANG new-1.jpg
BEELD SCHILDERWERK  BLOK CD-1.jpg
BEELD STRAAT BLOK CD-1.jpg
BEELD ACHTERTUIN BLOK D-1.jpg

 

Photos by Erik Hofmans, Geert Heyvaert en andere

bottom of page