top of page

Huys van Portugael

KPD100 (1024x683).jpg

De Brandweerkazerne ‘Kipdorp’ is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed. Het complex is in eclectische stijl gebouwd in opdracht van de stad Antwerpen, naar een ontwerp door stadsingenieur Gustave Royers uit 1885. De oudste delen van dit pand gaan evenwel terug tot de 16de eeuw m.n. het Huys van Portugael met restanten in laat-gotische stijl.

 

De brandweerkazerne wordt verbouwd tot hedendaagse studentenhuisvesting, gecombineerd met 12 stadswoningen. In de bestaande kazernevolumes en in een strategisch toegevoegde nieuwbouwvleugel worden 45 studentenkamers, 8 studio’s en 12 lofts gerealiseerd. Het project voorziet daarnaast voldoende ruimte voor gemeenschappelijk gebruik. De studentenhuisvesting wordt ondersteund door een refter op het gelijkvloers, welke uitgebreid wordt met een historisch waardevolle kelder als polyvalente ruimte.

Voor de studio’s en stadswoningen worden daarnaast groene buitenruimtes gerealiseerd door het volgebouwde binnengebied behoorlijk te ontpitten en aan te kleden als groene oase. De bestaande gebouwen, met een heldere structuur en strikte ritmering in de gevelvlakken, creëren een kader waarbinnen de nieuwe toevoegingen zich naadloos inpassen. Enerzijds omwille van hun vormentaal, die volledig geënt is op de bestaande structuren, en anderzijds door de keuze van sobere materialen die het monument opnieuw laten herleven, zonder het te imiteren. De oorspronkelijke gevel en volumetrie van het gebouw worden haast onzichtbaar aangepast om de leefbaarheid door middel van licht en transparantie te verhogen. Doordat de originele compositie van de gevels wordt hersteld naar de oorspronkelijke confi guratie, blijven de authentieke sfeer en architecturale kwaliteit van het gebouw gewaarborgd.

La caserne de pompiers "Kipdorp" est désignée comme patrimoine architectural. Le complexe a été construit dans un style éclectique sur ordre de la ville d'Anvers, d'après un projet de l'ingénieur urbaniste Gustave Royers de 1885. Cependant, les parties les plus anciennes de ce bâtiment datent du XVIe siècle, en particulier le Huys van Portugael avec des vestiges de style gothique tardif.

 

La caserne des pompiers est transformée en logements contemporains pour étudiants, en combinaison avec 12 habitations urbaines. Dans les casernes existantes et dans une nouvelle aile stratégiquement ajoutée, 45 chambres d'étudiants, 8 studios et 12 lofts seront réalisés. Le projet prévoit également un espace suffisant pour un usage commun. Le logement des étudiants est soutenu par un réfectoire au rez-de-chaussée, qui sera prolongé par un sous-sol de valeur historique en tant qu'espace polyvalent.

Pour les studios et les habitations urbaines, des espaces verts extérieurs sont également créés en creusant correctement la zone intérieure bâtie et en l'habillant comme une oase de verdure. Les bâtiments existants, avec une structure claire et un rythme strict dans les surfaces des façades, créent un cadre dans lequel les nouveaux ajouts s'intègrent parfaitement. D'une part en raison de leur langage formel, qui est entièrement greffé sur les structures existantes, et d'autre part en raison du choix de matériaux sobres, qui permettent au monument de renaître sans devoir l'imiter. La façade et la volumétrie d'origine du bâtiment sont adaptées de manière presque invisible pour augmenter l'habitabilité par la lumière et la transparence. En restituant la composition originale des façades à leur configuration d'origine, l'atmosphère authentique et la qualité architecturale du bâtiment restent garanties.

 

Photos by Tim Van de Velde

bottom of page