top of page

Vierkantshoeve JV

1.jpg

De gesloten hoeve met onmiddellijke omgeving te Stevoort, is als beschermd monument evenals de wijdere agrarische omgeving als beschermd dorpsgezicht.

 

De verschijningsvorm van de vierkantshoeve blijft in zijn uitzicht maximaal bewaard door de ingrepen er aan ondergeschikt te maken. De geslotenheid van de buitengevels naar de omliggende velden wordt grotendeels gerespecteerd doch doorbroken met strategisch gekozen hedendaagse ingrepen om selectief relatie te leggen met de tuinen. De nadruk in het ontwerp ligt op het blootleggen van het verschillend gebruik in constructiemateriaal & -wijzes, Enerzijds voornamelijk houtvakwerkconstructies met leeminvulling en anderzijds massieve stapelbouw in bakstenen. Het gebruik verschilt voor het woonhuis en de omliggend stallingen en schuren en zijn bepalend voor de specifieke restauratieopties.

Het vertrekpunt van het ontwerp is een volledige herstemming van het hele complex, dit wil zeggen een functioneel hergebruik van alle bestaande ruimtes. Deze worden ingevuld met woonruimtes, dienstvertrekken en meeting en event-site Busselhof.

La ferme fermée avec ses environs immédiats à Stevoort est un monument protégé, de même que la zone agricole plus large en tant que vue protégée du village.

L'apparence de la ferme carrée est préservée au maximum dans sa vue en lui subordonnant les interventions. La fermeture des façades extérieures vers les champs environnants est largement respectée, mais elle est rompue par des interventions contemporaines stratégiquement choisies afin d'établir une relation sélective avec les jardins. L'accent est mis sur la mise en évidence des différentes utilisations des matériaux et méthodes de construction, d'une part les constructions à ossature en bois avec un remplissage en terre cuite et d'autre part les constructions massives en briques empilées. L'utilisation diffère pour la maison et les hangars et étables environnantens et détermine les options de restauration spécifiques.

Le point de départ de la conception est un réaménagement complet de l'ensemble du complexe, c'est-à-dire une réutilisation fonctionnelle de tous les espaces existants. Ces derniers seront remplis d'espaces de vie, de zones de services et de sites de réunion et site d'événements Busselhof.

hist 1.jpg
hist 2.jpg
2.jpg
3.jpg
11.jpg
12.jpg

 

Photos by PVG

bottom of page