top of page

Woning Verstrepen

Antwerpsestraat_134_01.jpg

Woning Verstrepen, een iconisch gebouw in de stijl nieuwe zakelijhkheid, werd in 1927 gebouwd naar ontwerp van architect Léon Stynen. De woning is aangeduid als beschermd monument. De opdracht bestond erin het gebouw te restaureren naar zijn oorspronkelijke grandeur. 

De gevel werd gereinigd met behoud van zijn patina. Alle niet origineel buitenschrijnwerk (Alu uit ‘jaren 70) werd vervangen door nieuw stalen schrijnwerk met dubbele beglazing. Tevens werden de bestaande en originele raamgehelen gerestaureerd en voorzien van dubbel glas.  De inkomdeuren en poorten werden herzien om terug te keren naar de typische witte gesloten vlakken. Tevens werd de voortuinstrook heraangelegd waarbij de originele lage poortjes in de tuinmuur werden teruggebracht doch nu uitgelijnd op de huidige functionaliteit van inkom en garage.

In de voorgevel brengen we ook de typische zwart betegelde sokkel terug. Hierdoor verdwenen de niet originele blauwsteen dorpels en het metselwerk en keerden we terug naar zinken dorpels en zwarte in de massa gekleurde matte tegels. Dit is immers, in samenspel met de witte gesloten vlakken, een essentieel onderdeel in de gevelcomposities zoals bedoeld voor L. Stynen.

O.a. de hoge stalen hoekpui kreeg terug, naar het origineel, een (nu dubbele) beglazing met het kenmerkende ‘oceanic’ –structuurglas. De ontvangstruimte en majestueuze traphal werd in haar grandeur hersteld door restauratie van trap en borstwering. Opmerkelijk is ook dat maximaal de oude kalkpleisters werden behouden en verder gerestaureerd en aangevuld werd met nieuwe kalkpleisters. Verder werd in de binneninrichting geopteerd voor de zachtst mogelijke restauratie aanpak: behoud, herstelling, lokale aanpassing.

L'habitation Verstrepen, un bâtiment emblématique du 'stijl nieuwe zakelijhkheid', a été construite en 1927 sur les plans de l'architecte Léon Stynen. La maison a été classée monument protégé. La mission consistait à restaurer le bâtiment dans sa grandeur d'origine. 

La façade a été nettoyée tout en conservant sa patine. Toute la menuiserie extérieure non originale (Alu des années 1970) a été remplacée par une nouvelle menuiserie en acier à double vitrage. Les fenêtres existantes et d'origine ont également été restaurées et équipées de double vitrage.  Les portes d'entrée et les portails ont été revus pour revenir aux surfaces blanches fermées typiques. Dans le même temps, la ruelle du jardin de devant a été redessinée et les portes basses d'origine dans le mur du jardin ont été restaurées, mais elles sont maintenant alignées avec la fonctionnalité actuelle de l'entrée et du garage.

Dans la façade, nous restaurons également le piédestal typique en carreaux noirs. En conséquence, les seuils en pierre bleue et la maçonnerie non originale ont disparu et nous sommes revenus aux seuils en zinc et au carreaux noir mats colorés dans la masse. Après tout, c'est, avec les surfaces blanches fermées, une partie essentielle des compositions de façades telles qu'elles ont été conçues pour L. Stynen.

Entre autre, la haute façade angulaire en acier a été remise à son état d'origine par un vitrage (maintenant double) avec le verre structurel "océanique" caractéristique. La réception et l'escalier majestueux ont repris de leurs grandeur en restaurant l'escalier et le parapet. Il convient également de noter qu'au maximum, les anciennes plaques de calcaire ont été conservées, puis restaurées et complétées par de nouvelles plaques de calcaire. En outre, la décoration intérieure a opté pour une approche de restauration la plus douce possible : conservation, réparation, adaptation locale.

 

Photos by Jeroen Peeters

bottom of page